IKWERRE MEKA

Rụmu  nda anụ meka we-e-e.

Ka bụ nhne ikne Ogbo Ọnụ Ikwerre neeme.

A ji oghere ka naakanụ kpakara rụmu Ikwerre nụ ọbochi ọtu mmamma ke awha ka bụ nri ọbochi lawụru nụ isnunu nụ nri nụ ẹnwa lawụru n’awha 2015 ke bụ 26th Dec. 2015. Nye ọbula yisi ẹhni vaa. Aka nẹechi Rivers State, Ọchi Ọhna Nyesom Ezebụnnwo Wike nọokpo okwo nye ọbula ke whnụrnu ẹli iwhnurnuọhna n’anya vaa tnụnu Chiokike mmamma kwnornu nụ agịda nhne ọma ke O mennu ẹli Iwhnurnuọhna.  Anụ Meka.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.