Ọtnutnu rụmu nne rukna lawụru

                   Ọtnutnu rụmu nne rukna lawụru

Ele dikne lawụru zị nụ otu ẹli. Be bụ otu nne, be nwernụ ịwaị k'agịda, nwernụ masị rikne ọgwnu. Ọ záa nhne ele ẹli wam jeeme ma ọ bụru nụ rụmu nne lawụru ka zị́la ke jeenwe risi. Nhne ka másịla ele nẹechi ẹli wam. Be noopio kpa be jeeji gbu rụmu nne lawụru ka kọvu ọ ọraru ẹhni, kwnornu nụ be kpatụ otu nụ rime be aka, nwene a ke berere jéekwe. Be gba iznuznu oyisi nrụro mọbu ọnu gharụ ọnu n'esilawụru rụmu nne lawụru ka. Kam jeeme ma be gbuta ẹhni be.

Ọ dụ otu ogbednachi, otu nụ rime ele ẹli kam znekwnụsi nye ke okno badnụ, jịkwa a, “Ọ bụ nụ máa nụ nwene i rukna noopio kpa o jeemewhu ị sa? Kịni nọodo jị nụ ya. Ọ sụlam egbe a neese n’apna esoro ma ọ jaagbagbu i n'ọsisi nga i jeezne esoro.” Ọ jịkwa a, “Kịni dọru ọka ke anụ nwée rikne kwu nˈọnu ke o noopio ogbu i. Zeru ẹhni ị hne ọ zị.”

Nwene rukna kam sarụ nụ ọ záa nhne dọgwu be.

Be kanụ a, “Anya dụ ị ẹli, I znegwụla esoro n'ọsisi vuru egbe ị zne. Ị jọowhnu nhne me  nookwu.”

Be znekwnụsi ke matị, kwu masị otu ọka wam.

Ọ dụ n'ọnu ọsisi, ke okno badnụ beru ọsno zne esoro, o vuru egbe a zne. Ige ọ zị hnam, ọ whnụ nwene a ke matị hne o vugwu egbe a naava masị. Ọ kaa nụ mkpọma a, “Nhne be kanụ m bụ ezi ọka nụ nwene m noopio ogbu m. Lee. o vugwu egbe a noopio m.” Ọ gba nwene a egbe, gbagbu a. Nwene a nwụma.

Nga be mekworu nwene a ke matị wam, ele ẹli zizne nnwọ mboni o zne dọsi nye ke gwnarnụ bụdnu ẹli be.

Nga nyerukna wam kwéle sị ma be vuru ẹli nda a, ele ẹli wam kanụ a, “I neeche nụ ka bụ ige mbọm nwene i rukna zị bụdnu. Ọ bụru nụ i  kwéle a vuru ẹli ka, a joogbu i.”

Nyerukna wam cheyanwanya nwene a rukna, ọ kwna ẹkwna

 mkpụru ovu.

Kịni bụ nhne ị mụhiaru nˈọtnutnu gbasịru rụmu nne lawụru ka?

Ọtnutnu ka neezi aị nhne sị, a nụna ọka, a sịkwa asịkwa ma a mee nhne ọbula, ọzi a kwna marnuhnirni n’ipne-aznụ.