Iknikne/Okparịkota

Ọkpuru ọkwukwo izi ka ke ele Ikwerre bụ hite nụ ẹrnu: Ogbo Ọnu Ikwerre (Ọgbako Ikwerre Language Committee)

Ọmahia agịda nhna gbasịru ọnodi ka, gbasi a nụ: info@ikwerreworld.org

Okwelem ma b'okwuru berere,Iknikne ke kpakara nhna ọgbugba zị n'aka Ikwerre Language Committee, NBTT, IkwerreMeka News