Copyright

This website is sponsored by Ogbo Ọnu Ikwerre (Ọgbako Ikwerre Language Committee) .

Ọmahia agịda nhna gbasịru ọnodi ka, gbasi a nụ: info@ikwerreworld.org

Okwelem ma b'okwuru berere,Iknikne ke kpakara nhna ọgbugba zị n'aka Ikwerre Language Committee, NBTT, IkwerreMeka News

Ndidi Akaninwor and Justice Ovuchi Agwnu as the designers; IkwerreMeka Newspaper&The Ikwerre Language school on Materials and helpful info; Wycliffe and Bible League on Ikwerre Bible; Nigeria Bible Translation Trust(NBTT)in Jos Nigeria on Training events, and kudos to the fruitful land and blessed good people of Iwhnurnuọhna nation. Anụ Meka nụ!