Ogbo Ọnu Ikwerre

Ogbo Ọnu Ikwerre jaagba iznuznu gbasirụ kpa a yeeme ma Ọgba-njọ-ẹhni Ọknani (Old Testament) a nọotuhnasna neezne nụ ruwhnu.

 


Ka bụ Ele zinụ Ogbo Ọnu Ikwerre, ke bụ otu ke Ọgbako Ikwerre:

1. Chief, Dr. Capt. Elechi Amadi, MFR, JP - Nye-risi Ngadna- 0803 339 8036

2. Nye-Ariohna Chiokike Jude Wali - Ọgba Ọkwukwo- 08034060649

3. Ndidi Akaninwor - Nye Ọtuhnasna Ọkwukwo- 08034060649

4. Ndaịkwu (Sir) O.N. Wawhnụnoro JP -  

5. Ndaikwu  Daniel Amadi Wagbara

6.  Ndaịkwu Andrew Ajịnwo

7 .Ndaịkwu Comrade  Daniel Worusa

8. Nyedikne Solomon Chukwuoke

9. Okechukwu Ọwaka

10. Nye-gwnu-Iwu Piuz Tegwọ

11. Nye-Ọkwukwo Agwnụ J. Ovuchi - 0803 792 4179

12. Godfrey Ọpara-Member

nụ ele berere...

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.