Oyisi Aka

O bụru nụ i pioru oyinu ayi aka nụ ẹrnu ka, bikno zne Ogbo Ọnu Ikwerre Ogbo Ọnu Ikwerre (ikw)