A B CH D n'Ikwerre

Nye naagaba Ọnu Ikwerre nwernu rikne gba a hite nụ mkpụru ọka 28 

a  b  ch  d  e  ẹ  f  g  gh  gw

 h  i  ị  j  k   kw  l  m  n n̄ nw

 ny  n̄  o  ọ  p  r  s  t  u  ụ  v  w  wh  y  z

m kpụru ọka matị matị: i e o u  ị ẹ    ọ ụ    a   m kp ru ọka ogologo: ee, ẹe, oo, ọo

mkpụru ọka be kwu n'imi: mm, nn

 

About these photos