Mkpụru Ọka zị n'Ọkwukwo Nsọ

  Okwnukwnu Ọgba-njọ- ẹhni

  Okwnukwnu Akebne

 Ọwhaji-ẹli/mmehie