Nnwerne E. Koops nụ Ogbo Ọnu Ikwerre

Nnwerne E. Koops n;u Ogbo Onu Ikwerre

Nnwerne E. Koops nụ Ogbo Ọnu Ikwerre neelebna anya nụ ọkwukwu Nehimaya