Onyokiri Jizọsi

Ka bụ nhna onyokiri gbasịru Karaịsi.

Lekiri ma ị mụhia ọwhnu a n'anya.

 

 

 

L03_206_rsz.jpg